ระบบขัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 137
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาโครงการกำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวา จำนวน 6 คลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
จ้างเหมาโครงการกำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวา จำนวน 6 คลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6866 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-5244 นนทบุรี จำนวน 1 คัน รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2564
ซื้อบันได โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564