รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

Displaying 1-5 of 11 results.
รายงานผลประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2564 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2564 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม2561 - มีนาคม 2562)