รายงานการประชุม

Displaying 1-5 of 5 results.
เรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางพลับ เรื่อง เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางพลับ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ.2564 และประชุมสภาเทสบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางพลับ พ.ศ.2561