สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช

7 เมษายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้เกษตรกรสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอและคำแนะนำการป้องกันกำจัดศัตรูพืช หากพบเห็นการระบาดของศัตรูพืช ให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ดทันที

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง