โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภค ปลอดภัย

24 สิงหาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

การสุ่มเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำบริโภค โดยสุ่มเก็บตัวอย่างครบทุกหมู่บ้านจำนวน  10 ตัวอย่าง ดังนี

- สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรียที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย จำนวน 10  ตัวอย่าง ได้แก่

น้ำประปาปลายท่อที่เป็นตัวแทน ทั้ง 5 หมู่บ้าน    รวม 10 ตัวอย่าง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!