ระบบขัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 141
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (Drum) เครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 424-57-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาครูชาวต่างประเทศ ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีการศึกษาที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาโครงการกำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวา จำนวน 6 คลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
จ้างเหมาโครงการกำจัดวัชพืชและกำจัดผักตบชวา จำนวน 6 คลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-6866 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-5244 นนทบุรี จำนวน 1 คัน รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2564