ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลบางพลับ

33 หมู่ 3 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เบอร์โทรศัพท์ 0-2501-7603-5 เบอร์โทรสาร 0-2501-7603-5 ต่อ 14

email : admin@bangplub.go.th, saraban@bangplub.go.th

Facebook เทศบาลตำบลบางพลับ

เบอร์ภายในเทศบาลตำบลบางพลับ

สำนักปลัด เบอร์ติดต่อ
หัวหน้าสำนักปลัด 10
ฝ่ายแผนงานเเละ งป.
- งานวิเคราะห์นโยบายเเละแผน 11
ฝ่ายส่งเสริมเเละ สก. สังคม
- งานพัฒนาชุมชน 11
ฝ่ายอำนวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่ 11
- งานนิติการ 11
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ 11
- งานป้องกัน 13
- งานทะเบียนราษฎร์ 30
- fax 14

กองคลัง เบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการกองคลัง 22
ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานจัดเก็บรายได้ 20
ฝ่ายพัสดุเเละทรัพย์สิน
- งานพัสดุเเละทรัพย์สิน 21
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินเเละบัญชี่ 23

กองช่าง เบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการกองช่าง 24
ฝ่ายการโยธา
- งานธุรการ 24
สำนักงานบริหาร เบอร์ติดต่อ
นายกเทศมนตรี 29
เลขานุการนายก 28

กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม 25
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
งานธุรการ 25
fax 26

กองการศึกษา เบอร์ติดต่อ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 27
ฝ่ายบริหารการศึกษา
งานธุรการ 27
GPS : 13.9242417 , 100.4688184