ข้อมูลเทศบาล

ประวัติความเป็นมา

     เทศบาลตำบลบางพลับ เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลและต่อมาได้รับการยกฐานะให้จัดตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2540 โดยได้รับอนุมัติและจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 และให้ใช้ตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เป็นชาวนากำลังปลูกข้าวในทุ่งนา มีต้นไม้ใหญ่ คือ ต้นมะพลับ เนื่องจากตำบลบางพลับ มีพื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร ทำนา ทำสวน
     และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และมาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลตตำบลบางพลับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 122 ง ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 พื้นที่ 8.31 ตารางกิโลเมตร
     เทศบาลตำบลบางพลับ ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ 3 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอปากเกร็ด ห่างจากที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 8.31 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,192 ไร่

 

 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

     เทศบาลตำบลบางพลับ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงปัญหา
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ
จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
 
“ สังคมดี เศรษฐกิจดี มีธรรมาภิบาล สาธารณูปการครบครัน” 
 
ยุทธศาสตร์
     ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางพลับได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ ที่มาจาก
สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนโดยการนำนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทะศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาบูรณาการ เป็นแนวทางมนการพัฒนา ซึ่งเทศบาลตำบลบางพลับได้กำหนดยุทธศาตร์ในการพัฒนาไว้ 6 ด้าน เพื่อให้ บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่ได้ให้ความสำคัญกับการกระจาย อำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น ในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นของ เทศบาลตำบล ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกของข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้าง ในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและ
เกิดความพึงพอใจ ดังนี้
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
     1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด โป๊ะ ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม
     1.3 พัฒนาระบบการจราจรและขนส่งมวลชน
     1.4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ
     1.5 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และตกแต่งพื้นที่สาธารณะให้สวยงามเป็นระเบียบ เรียบร้อย
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
     2.1 ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
     2.2 พัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์
     2.3 พัฒนา ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และส่งเสริมการกีฬาและ
          นันทนาการ
     2.4 ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
     2.5 การจัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     2.6 ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     3.1 พัฒนา ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
     3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
     3.3 ส่งเสริม พัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
     3.4 ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว
     3.5 ส่งเสริม สนับสนุนการออม
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
     4.1 พัฒนาและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     4.2 บำรุงรักษาและบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     4.3 พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษต่าง ๆ
     4.4 ควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
     5.1 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     5.2 ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา และงานรัฐพิธี
     5.3 บำรุง โบราณสถานและโบราณวัตถุ
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
     6.1 การพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมือง การบริหาร
           และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
     6.2 ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
           การปฏิบัติราชการ
     6.3 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
     6.4 ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ
     6.5 พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
     6.6 พัฒนา และปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบสารสนเทศและสถานที่
           ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
     6.7 การบริหารการจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 
เป้าประสงค์
     1. การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคและ
         สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
     2. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ
     3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
     4. ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง และชุมชนน่าอยู่สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
     5. ชุมชนเข้มแข็งและมีศักยภาพ
     6. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     7. มีการบริหารจัดการที่ดี และประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง
     8. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี
     9. เทศบาลตำบลบางพลับ เป็นเมืองอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   10. เทศบาลตำบลบางพลับมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา
         เศรษฐกิจ
   11. เทศบาลตำบลบางพลับมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
         มาปรับใช้
   12. เทศบาลตำบลบางพลับมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   13. เทศบาลตำบลบางพลับ อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่สืบไป
 

 ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่บ้านคุ้งน้ำวน 490 429 463 892 คน
หมู่บ้านบางพลับใหญ่ 2,658 2,365 2,788 5,153 คน
หมู่บ้านระแหง 172 263 283 546 คน
หมู่บ้านบางพลับ 465 425 456 881 คน
หมู่บ้านบางภูมิ 2,252 1,723 2,016 3,739 คน
ข้อมูลรวม : คน


สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

ที่ตั้งของหมู่บ้าน
     เทศบาลตำบลบางพลับ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต
     เขต 1
     หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งน้ำวน
     หมู่ที่ 2 บ้านบางพลับใหญ่ (ส่วนมาก)
     เขต 2
     หมู่ที่ 2 บ้านบางพลับใหญ่ (บางส่วน)
     หมู่ที่ 3 บ้านระแหง
     หมู่ที่ 4 บ้านบางพลับ
     หมู่ที่  5  บ้านบางภูมิ
     สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ เป็นเทศบาลขนาดกลาง
     ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
     * โทรศัพท์ 0 2501 7603-5  * โทรสาร 0 2501 7603 ต่อ 14
     * www.bangplub.go.th
 
ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลบางพลับ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ภาคกลาง  มีคูคลองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติริมแม่น้ำเจ้าพระยามีลำคลองตัดผ่านตำบล  จำนวน  10  สาย
พื้นดินมีสภาพอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ ไม้ยืนต้นและทุ่งนา เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ในเขตปริมณฑล ในปัจจุบันพื้นที่บางส่วนเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการจัดสรรสำหรับที่อยู่อาศัย และบางส่วนก็เป็นที่รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ เช่น อาคารพาณิชย์ ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น
 
ลักษณะภูมิอากาศ
     สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยฤดูหนาว ฤดูฝน และฤดูร้อน เนื่องจากลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีความแตกต่างของระดับพื้นดินเพียงเล็กน้อย สภาพภูมิอากาศซึ่งมีลักษณะค่อนข้าง สม่ำเสมอตลอดพื้นที่ มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 29.1 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 33.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 25.6 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกในช่วงเดือน กันยายน ถึงเดือนตุลาคม ของทุกปี
 
ลักษณะของดิน
     ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินนา ซึ่งเป็นดินที่มีดีมากเหมาะกับการทำนาและเป็นดินที่อุ้มน้ำ
เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 


การเมืองการปกครอง

     การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นสามารถใช้อำนาจ ซึ่งกำหนดให้โดยกฎหมายดำเนินการบริหารจัดการกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และบริการสาธารณะที่จำเป็นต่อการ
ดำเนินชีวิต เศรษฐกิจและความสงบเรียบร้อยภายในเขตท้องถิ่นของตนเองภายใต้หน่วยงาน ผู้บริหาร
งบประมาณและบุคลากรของตนเอง แต่ยังคงอยู่ภายใต้ความควบคุมของรัฐบาล โดยรัฐบาลกระจายอำนาจการ บริการจัดการเกี่ยวกับภารกิจการแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้หลักของความยืดหยุ่น คล่องตัว และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยมีองค์กรทางการบริหารของท้องถิ่นนั้นเองเป็นผู้ดำเนินการมิใช่ การบริหารจัดการบริหารจัดการโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาลที่ตั้งอยู่ ในส่วนภูมิภาคในการทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
ของเทศบาลตำบลบางพลับ จะเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา
ความต้องการและมีการแต่งตั้งให้ประชาชนเป็นคณะกรรมการตรวจรับการ จัดซื้อจัดจ้างต่างๆ
ทั้งนี้เพื่อต้องการทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนและประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด
 
เขตการปกครอง
     เทศบาลตำบลบางพลับ เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลและต่อมาได้รับการยกฐานะให้จัดตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2540 โดยได้รับอนุมัติและจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 และให้ใช้ตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เป็นชาวนากำลังปลูกข้าวในทุ่งนา มีต้นไม้ใหญ่ คือ ต้นมะพลับ เนื่องจากตำบลบางพลับ มีพื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร ทำนา ทำสวน
     และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และมาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลตตำบลบางพลับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 122 ง ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 พื้นที่ 8.31 ตารางกิโลเมตร
     เทศบาลตำบลบางพลับ ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ 3 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอปากเกร็ด ห่างจากที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 8.31 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,192 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
 
     ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
                         และตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
     ทิศใต้            ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
     ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
                         และตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
     ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
                         และตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 
การเลือกตั้ง
     เทศบาลตำบลบางพลับได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทั้งเขตเทศบาลเป็น 1 เขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาออกเป็น 2 เขต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางพลับมีความเข้าใจและ
ร่วมกิจกรรมทางการเมือง มีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานของเทศบาล เสนอแนะ
ในกิจกรรมของเทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล กิจกรรม/ โครงการต่างๆที่ทางเทศบาลดำเนินการจัดขึ้น ฯลฯ
     จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเดือน มีนาคม พ.ศ.2564)
     - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 8,280 คน
     - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 8,279 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด
       (พ.ศ. 2564)
     - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   จำนวน  4,138  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  8,280 คน คิดเป็นร้อยละ 49.97
     - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1   จำนวน  2,089  คน
       จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น จำนวน 4,232 คน คิดเป็นร้อยละ 49.36
     - จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2    จำนวน  2,048  คน
       จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น จำนวน 4,047 คน คิดเป็นร้อยละ 50.60
     ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้ง

 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

การเกษตร
     เทศบาลตำบลบางพลับ มีเนื้อที่ทั้งหมด 8.31 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,192 ไร่ แบ่งเป็น
พื้นที่นา 281.68 ไร่ พื้นที่สวน 166.75 ไร่ และ พื้นที่ไร่ 1.1 ไร่และพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่อยู่อาศัย
 
การประมง
     - เทศบาลตำบลบางพลับไม่มีการประมง
 
การปศุสัตว์
     - เทศบาลตำบลบางพลับไม่มีการปศุสัตว์
 
การบริการ
     - เทศบาลตำบลบางพลับ มีร้านขายอาหาร 50 ร้าน
 
การท่องเที่ยว
     - วัดสาลีโขภิตาราม (อุ่น-อนุสรณ์)
     - เจดีย์สามองค์
 
อุตสาหกรรม
     - จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  จำนวน  4  แห่ง
 
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
     - การพาณิชย์
        ตลาดสด 2 แห่ง
        ร้านค้าต่างๆ 25 แห่ง
        ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง
        ปั๊มแก๊ส
     - กลุ่มอาชีพ 5 แห่ง
        อาชีพการเกษตร ร้อยละ 30
        อาชีพค้าขาย ร้อยละ 10
        อาชีพรับจ้างบริษัทเอกชน ร้อยละ 35
        อาชีพรับราชการ ร้อยละ 20
        อาชีพบริการต่างๆ ร้อยละ 5
 
แรงงาน
     ข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรบางส่วนไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ และผู้ประกอบการบางส่วนก็มี
การจ้างแรงงานต่างด้าวมาทำงานในพื้นที่ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มี โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้น ปัญหานี้
ยังไม่สามารถแก้ไขได้
 
อาชญากรรม
     เทศบาลตำบลบางพลับไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น มีแต่เหตุการณ์ลักทรัพย์ เทศบาลตำบล
บางพลับได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงการก่อเหตุต่างๆ และได้ตั้งงบประมาณในการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาลเพื่อป้องกันทรัพย์สินของประชาชน
 
ยาเสพติด
     ปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยและปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
ตามแนวทางการจัดตั้งโครงการผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก
การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ตำบลบางพลับ  ให้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่
จึงต้องอาศัยความ ร่วมมือและการช่วยเหลือจากภาคประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสและเป็นหูเป็นตา
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด เทศบาลตำบลบางพลับได้ตระหนักและ
ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว จึงได้ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ จัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ /  ผู้ติดยาเสพติด
ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน สป.ปส.อ.ปากเกร็ด นนทบุรี โดยร่วมกับ อำเภอปากเกร็ด และสนับสนุนให้
สถานีตำรวจภูธรคลองข่อยเพื่อจักทำโครงการสมาชิกแจ้งข่ายอ่ชญากรรม และยาเสพติด
 
การสังคมสังเคราะห์
     เทศบาลได้ดำเนินการด้านนสังคมสงเคราะห์ ดังนี้
     1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
     2. ให้ความช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้รายได้ และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึง
     3. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
 

 สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา
     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ
         - จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน
         - จำนวนผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน
         - จำนวนนักเรียน จำนวน 25 คน
     2. โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ
         * โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม(อุ่น-อนุสรณ์)
         - จำนวนครู จำนวน 11 คน
         - จำนวนห้องเรียน จำนวน 9 ห้อง
         - จำนวนนักเรียน จำนวน 245 คน
 
ศาสนา
     วัด 1 แห่ง  (วัดสาลีโขภิตาราม)
 
ประเพณีและงานประจำปี
     - ประเพณีวันสงกรานต์ ชาวตำบลบางพลับ จัดขึ้นทุกปี ณ  วัดสาลีโขภิตาราม
     - ประเพณีวันเข้าพรรษาชาวตำบลบางพลับ จัดขึ้นทุกปี ณ วัดสาลีโขภิตาราม
     - งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อศิลาแลงและพิธีสวดภาณยักษ์ วัดสาลีโขภิตาราม
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีประชาชนบางรายในเขตเทศบาลตำบลบางพลับ มีภูมิปัญญาเป็นของตนเอง
ในการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว จนได้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน หนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP) ดังนี้
     - ทองม้วนนมแพะ - หมี่กรอบ - เสื้อผ้าสตรีส าเร็จรูป
     - ต้นทานตะวันอ่อน - เห็ดสด - เมี่ยงค า
     - ผักไฮโดรโปรนิกส์ - ไข่เค็ม - เห็ดแปรรูป
     - ตะกร้าจักสานเส้นพลาสติก - น้หมักชีวภาพ - คุ๊กกี้อัลมอนด์
     - ผลิตภัณฑ์ถักไหมพรหม - คุกกี้ข้าวโอ๊ต  - หมูแปรรูปเมืองนนท์
 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
     ในพื้นที่ตำบลบางพลับ ยังไม่มีสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก
 

 การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การคมนาคมขนส่ง (ทางบก , ทางน้ำ , ทางราง ฯลฯ)
     (1) การคมนาคมทางบก
     เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
     1.1.) ทางหลวงแผ่นดิน
             หมายเลข 3021 ถนนราชพฤกษ์ – กาญจนาภิเษก 
             หมายเลข 3030 ถนนชัยพฤกษ์ – กาญจนาภิเษก
     1.2) การจัดการขนส่งมวชน ประกอบด้วย
             - รถมินิบัสประจ าทาง สาย 391 บางใหญ่ – เมืองทองธานี
             - รถตู้โดยสารประจำทาง สาย เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ – เซ็นทรัลปิ่นเกล้าฯ 
     1.3) ถนน ถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 7 สาย
             สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 7 สาย ระยะทาง 10,955 กม. 
     (2) การคมนาคมทางน้ำ
     เส้นทางน้ำ มีการสัญจรทางน้ำ จำนวน 4 ท่าเทียบเรือ ดังนี้
     - ท่าเทียบเรือ จุดที่ 1 บริเวณบ้านนางประภาศรี เกตุกราย ผช.ผญบ้าน หมู่ 1
       สิ้นสุดการเดินเรือ ท่าเรือปากเกร็ด
     - ท่าเทียบเรือ จุดที่ 3 บริเวณคุ้งน้ำวน  สิ้นสุดการเดินเรือ ท่าเรือปากเกร็ด
     - ท่าเทียบเรือ จุดที่ 3 บริเวณหน้าวัดสาลีโข สิ้นสุดการเดินเรือ ท่าเรือปากเกร็ด
     - ท่าเทียบเรือ จุดที่ 4 บริเวณท่าเทียบเรือแพเป๊าะ บริเวณบ้านนางเจริญ สำเภาแมน
       สิ้นสุดการเดินเรือ ท่าเรือปากเกร็ด
 
การไฟฟ้า
     การไฟฟ้านครหลวง ให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลบางพลับ โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้า
จำนวน 5,721 ครัวเรือน โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล
 
การประปา
     การประปานครหลวง ให้บริการประปาในเขตเทศบาลตำบลบางพลับ  โดยมีผู้ใช้น้ำประปา
จำนวน 5,721 ครัวเรือน โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล
 
โทรศัพท์
     - โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 10 แห่ง
     - เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย จำนวน 30 จุด
 
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
     จำนวน 1 แห่ง บริเวณตลาด 18 คอร์ด (เอกชน)
 
สาธารณสุข
     จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรอง สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน ได้แก่ โรคความดัน โรคเบาหวาน โรค ไขมัน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ้วนลงพุง และโรคอื่นๆ มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือ ประชาชน
บางราย ไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงาน สาธารณสุขโรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
 
หน่วยงานด้านสาธารณสุข
    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางพลับ จำนวน 1 แห่ง
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
     น้ำ
     1. ในพื้นที่ตำบลบางพลับ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 10 คลอง ได้แก่
     - คลองบางพลับใหญ่  ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่  2  โดยเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับ
       คลองขุนมหาดไทย
     - คลองบางพลับน้อย ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 2 เชื่อมระหว่างคลองบางพลบใหญ่กับ
       คลองขุนมหาดไทย
     - คลองบางน้อย ไหลผ่านพื้นที่หมู่ 1 เป็นคลองแบ่งเขตพื้นที่ระหว่างตำบลบางพลับกับ
       ตำบลอ้อมเกร็ด โดยเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา
     - คลองหัวจิก ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 2
     - คลองบางภูมิ  ไหลผ่านพื้นที่ หมู่ที่ 5  เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองขุนมหาดไทย
       เป็นคลองแบ่งพื้นที่ระหว่างตำบลบางพลับกับตำบลคลองข่อย
     - คลองบางวัด  ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองขุนมหาดไทย
     - คลองนาหุบ ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่  2
     - คลองหัวไทร ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 2 ลักษณะเป็นคลองซอย แยกมาจาก คลองบางพลับใหญ่
     - คลองไท ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 2 ลักษณะเป็นคลองซอย แยกมาจากคลองขุนมหาดไทย
     - คลองขุนมหาดไทย ไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 เลียบถนนคลองขุน มหาดไทย
       เป็นคลองชลประทานไหลผ่านพื้นที่หลายตำบล ได้แก่ ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลบางพลับ
       ตำบลคลองข่อย ขึ้นอยู่กับ อำเภอปากเกร็ด และไหลผ่านตำบลพิมลราช ตำบลละหาร
       ขึ้นอยู่กับอำเภอบางบัวทอง
     2. น้ำประปานครหลวง เข้าเต็มพื้นที่ จำนวน 5 หมู่บ้าน
 
     ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางพลับ ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมือง เนื่องจากปัจจุบันมีถนน
ตัดผ่านหลายสาย ทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางการด้านเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัยขยายตัวอย่างรวดเร็ว
และบางส่วน ยังคงเป็นพื้นที่การเกษตรที่สำหรับเพาะปลูกเพื่อทำนาข้าว ทำไร่สวนการเกษตร   
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ที่สำคัญของชาวตำบลบางพลับ  ได้แก่  แม่น้ำลำคลอง ซึ่งพื้นที่ตำบลบางพลับ ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และมีลำคลองไหลผ่านหมู่บ้าน แม่น้ำจึงเป็นศูนย์รวมทั้ง
การสัญจรไปมา ทางน้ำ และใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค


ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่เทศบาล

    อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ดังนี้ 
 
    1.อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546  ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่
    (1)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
    (2)  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
    (3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
    (4)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
    (5)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
    (6)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
    (7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ
    (8)  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    (9)  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
 
    2.อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546  ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่
      (1)  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
      (2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์
      (3)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
      (4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
      (5)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
      (6)  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
      (7)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
      (8)  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
      (9)  เทศพาณิชย์
 
    3.และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเอง  ดังนี้
      (1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
      (2)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
      (3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
      (4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
      (5)  การสาธารณูปการ
      (6)  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
      (7)  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
      (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
      (9)  การจัดการศึกษา
    (10)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
    (11)  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    (12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
    (13)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    (14)  การส่งเสริมการกีฬา
    (15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
    (16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
    (17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
    (18)  การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
    (19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
    (20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
    (21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
    (22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
    (23)  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณอื่นๆ
    (24)  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
    (25)  การผังเมือง
    (26)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
    (27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ
    (28)  การควบคุมอาคาร
    (29)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    (30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    (31)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

สำนักปลัดเทศบาล

      สำนักปลัดเทศบาล มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย คือ
 
1.ฝ่ายอำนวยการ
      งานการเจ้าหน้าที่ 
      งานธุรการ
      งานสารบรรณ
 
2.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
      งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
      งานงบประมาณ
      งานนิติการ
 
3.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      งานเทศกิจ 
      งานทะเบียนราษฎร
      งานบัตรประจำตัวประชาชน
      งานประชาสัมพันธ์
 
4.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
      งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
      งานพัฒนาชุมชน
      งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

กองคลัง

      กองคลัง มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับการนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ
การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆการควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล งานพัฒนารายได้ การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ งานแผนที่ภาษี และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย งานจดทะเบียนพาณิชย์  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  ฝ่าย  คือ
 
1.ฝ่ายบริหารงานคลัง
      งานการเงินและบัญชี  
      งานธุรการ  
 
2.ฝ่ายพัฒนารายได้
      งานพัฒนารายได้ 
      งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 
3.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
      งานพัสดุและทรัพย์สิน

กองช่าง

      กองช่าง  มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
การควบคุมการรก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องงจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  1  ฝ่าย  คือ
 
1.ฝ่ายการโยธา
      งานวิศวกรรม
      งานสาธารณูปโภคและสวนสาธารณะ
      งานควบคุมอาคารและผังเมือง
      งานธุรการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆเกี่ยวกับ
การให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตว์แพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น
งานเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุขและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  1  ฝ่าย คือ
 
1.ฝ่ายบริการงานสาธารณสุข
      งานสิ่งแวดล้อมและอนามัย 
      งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
      งานป้องกันและควบคุมโรคติต่อ 
      งานรักษาความสะอาด 
      งานธุรการ  

กองการศึกษา

      กองการศึกษา  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น
การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนาส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  1  ฝ่าย  คือ
 
1.ฝ่ายบริหารการศึกษา
      งานการศึกษาปฐมวัย
      งานกีฬาและนันทนาการ
      งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
      งานธุรการ
• ตรวจสอบภายใน

• วัฒนธรรมองค์กร

- > มาตรฐานการให้บริการ

- > มาตรฐานการปฏิบัติงาน

• การให้บริการ