เทศบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 8 results.
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางพลับ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2564
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางพลับ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป้นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการจัดการให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะหรือการแสดงอื่นในทำนองเดียวกัน พ.ศ.2556
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางพลับ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางพลับ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2556
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางพลับ เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2556